Om oss

 

MER MINIMALISM TILL TRANSPORT- OCH LAGERBRANSCHEN!

Minimalism

 

I snart tjugo år har vi på IP-Group fokuserat på att kostnadsreducera dina transporter genom smarta och miljövänliga emballageprodukter. Vi fokuserar på att i möjligaste mån utveckla och tillverka produkter av 100 % återvinningsbar plast. Vårt mest kända exempel är den prisbelönta och patentsökta Miljöpallen.

Vi erbjuder såväl standardlösningar som fullständigt skräddarsydda lösningar. Den röda tråd som löper igenom alla våra affärer är en form av minimalism. Vi arbetar hårt för att hitta lösningar som spar kostnader, miljö och utrymme.

Du kan hyra eller köpa våra produkter.

 

 

SVENSK TILLVERKNING

Svensk Tillverkning

 

IP-Groups plastpallar tillverkas i Sverige av 100 % återvinningsbar plast. Vi tillverkar och utvecklar både standardemballage och emballage som är anpassat efter dina specifika krav och önskemål. Vår utveckling, tillverkning och försäljning uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vi har även en egen kvarn där vi maler ner kasserade pallar för återvinning.

 

VINNARE AV WORLDSTAR

Vinnare Worldstar

 

IP-Groups patentsökta Miljöpall blev år 2013 Worldstar-vinnare för världens bästa transportlösning. Priset delas ut av WPO (World Packaging Organisation).

WorldStar är världens mest prestigefyllda förpackningstävling. De femtiofyra internationella WorldStar-vinnarna möts i Sydney, Australien, för att ta emot sina utmärkelser.

Under 2012 fick Miljöpallen även utmärkelsen ScanStar, för bästa nordiska transportlösning.

Tobias Josefson, vd, IP-Group, berättar:
- Hemligheten ligger i att Miljöpallen på en och samma gång bidrar till bättre ekonomi, bättre miljö och bättre arbetsmiljö. Vi pratar om 40 % färre returtransporter,
40 % bättre staplingsbarhet, 40 % minskad vikt, 40 % minskade koldioxidutsläpp och 100 % återvinning och återanvändning.

Läs mer om vår Miljöpall.

 

 

 

MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY

Miljö- och kvalitetspolicy


IP-Group AB:s konceptförsäljning innebär att vi utvecklar, säljer och hyr ut smarta och kostnadseffektiva emballagesystem i plast och aluminium för företag i Sverige och övriga Europa.

Vi tillverkar produkter av 100 % återvinningsbar plast och aluminium.

Projektstyrning av logistiklösningar
Omtanke om miljön och arbetsmiljökrav hos våra kunder är ledstjärnor när vi utvecklar nya produkter. Vi arbetar med ständiga förbättringar i alla våra processer och kan på så sätt möta våra kunders, och andra intressenters, höga krav på våra produkter. Vi ska följa miljölagar och andra krav som ställs på oss.

Våra åtagande när det gäller kvalitet & miljö
Vi ska leverera felfria produkter till våra kunder i den tid de önskar.
Vi ska skydda miljön genom att ha rutiner för att minska vår påverkan när det gäller transporter, energi, avfall och kemikalier samt övriga processer vi kan påverka. Genom att använda våra retursystem minskar våra kunder sina koldioxidutsläpp.
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Halmstad, augusti 2022

Tobias Josefson, VD

ISO 9001ISO14001

 

 

 

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET (HMS)

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET (HMS)

 

 

IP-Group är engagerat i att främja en hälsofrämjande arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt. Vårt omfattande HMS-arbete präglas av tydliga procedurer och klara ansvarsområden, stödda av ett engagerat arbetsmiljöutskott. Vi betraktar HMS som en kontinuerlig resa mot förbättring.

Vi förväntar oss att alla våra anställda aktivt bidrar till att skapa en positiv och professionell arbetskultur. Det innebär att vi behandlar varandra, kunder och samarbetspartners med respekt, tar personligt ansvar för våra handlingar och rapporterar eventuella förhållanden som kan ha en negativ påverkan på arbetsmiljön eller säkerheten.

Vi på IP-Group är stolta över vårt åtagande att upprätthålla en trygg och trivsam arbetsmiljö för alla, och vi uppmanar alla anställda att aktivt delta i denna viktiga process för att uppnå våra mål.

 

 

 

DISKRIMINERING OCH TRAKASSERING

DISKRIMINERING OCH TRAKASSERING

 

 

Alla anställda i IP-Group AB behandlas som jämlikar oavsett kön, graviditet, föräldraledighet vid födsel eller adoption, vårdansvar, etnicitet, religion, livsåskådning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och ålder.

Vi är starkt emot alla former av diskriminering, både i anställningsprocessen och under anställdas anställningstid. Vi uppmuntrar till respekt och uppskattning av varje unik egenskap. Vi är aktiva i att hantera situationer där trakassering eller olämpligt beteende observeras, samtidigt som vi arbetar proaktivt för att säkerställa en inkluderande arbetsmiljö. Vår mångsidiga och inkluderande arbetsplats är avgörande för vår förmåga att leverera överlägsna lösningar till våra kunder.

Vi förväntar oss att alla anställda på IP-Group AB följer dessa riktlinjer och uppträder på ett sätt som varken diskriminerar eller trakasserar kollegor, kunder, samarbetspartners eller andra individer man möter som anställd på IP-Group AB

 

 

 

KLIMAT OCH MILJÖ

KLIMAT OCH MILJÖ

 

 

IP-Group AB åtar sig att systematiskt arbeta för miljöskydd i vår dagliga verksamhet med målet att minimera vår ekologiska fotavtryck. Vi har uppnått certifiering enligt ISO 14001- och ISO 9001-standarderna, och vårt miljöledningssystem innehåller tydliga riktlinjer för inköp av varor och tjänster, hållbar hantering av avfall, energieffektivitet och minskning av reseverksamhet.

Vi förväntar oss att våra anställda noggrant bekantar sig med de rutiner som kommuniceras och gör ansvarsfulla val i enlighet med dessa procedurer. På detta sätt bidrar varje medarbetare till att förverkliga vårt miljöengagemang och bidrar till en mer hållbar framtid

 

 

 

SEKRETESSSKYLDIGHET OCH SÄKER INFORMATION

SEKRETESSSKYLDIGHET OCH SÄKER INFORMATION

 

 

Alla anställda i IP-Group AB har en skyldighet att upprätthålla strikt tystnad om all information de får kännedom om genom sin anställning, vare sig det rör sig om företaget självt, våra kunder eller våra samarbetspartners. Detta inkluderar både konfidentiell kundinformation och interna förhållanden i IP-Group AB. Tystnadsplikten gäller även efter att anställningsförhållandet har avslutats.

Vi lägger stor vikt vid informationssäkerhet med fokus på att skydda konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av all information. IP-Group AB genomför en strukturerad metod för informationssäkerhet. Informationssäkerhet är en kontinuerlig ansträngning, och både chefer och anställda delar ett gemensamt ansvar för att uppdatera och förbättra vår kompetens inom säkerhetsområdet. Varje anställd i IP-Group AB är skyldig att omedelbart rapportera om de blir medvetna om överträdelser av riktlinjerna för informationssäkerhet.

Vi är engagerade i att ansvara för integriteten på ett ansvarsfullt sätt och följer gällande regler för behandling av personuppgifter. Anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners och ägare ska ha fullt förtroende för att vi skyddar deras information, upprätthåller tystnadsplikten och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande integritetslagar.

 

 

 

HUR VI KOMMUNICERAR INTERNT OCH EXTERNT

HUR VI KOMMUNICERAR INTERNT OCH EXTERNT

 

 

Vår kommunikation ska präglas av öppenhet, ärlighet och tydlighet, både internt och externt. Detta är avgörande för att behålla förtroendet för vårt företag. Endast utsedda personer har auktoritet att uttala sig till media på uppdrag av IP-Group AB, och all extern kommunikation ska genomföras i samarbete med vår ledning i IP-Group AB.

Vi förväntar oss att varje anställd utövar sund bedömning när det gäller vad de säger i olika medier om våra kunder, partners, konkurrenter och kollegor. Det är viktigt att vara medveten om att gränsen mellan vad man säger som representant för IP-Group AB och som privatperson kan vara utmanande att skilja. Vi uppmanar alla att agera i enlighet med allmänt accepterade regler för etiskt uppträdande.

Om någon anställd upptäcker att olagligt material har publicerats på uppdrag av IP-Group AB eller material som kan skada företagets rykte, bör de omedelbart kontakta ledningen i IP-Group AB för hjälp med att hantera situationen

 

 

IP-GROUP AFFÄRER OCH AFFÄRSETIK

IP-GROUP AFFÄRER OCH AFFÄRSETIK

 

 

IP-Group AS åtar sig att behandla alla samarbetspartners med respekt och i enlighet med etiska affärsprinciper. Vi utför uppdrag åt våra kunder med hög kvalitet och integritet, och våra kunder ska vara trygga med att den rådgivning vi ger är baserad på vad som är bäst för dem, inte för oss själva. Våra anställda uppmuntras att bibehålla en vänlig och artig ton i all kontakt med kunder. Det förväntas att alla anställda alltid agerar ansvarsfullt och avstår från handlingar som kan underminera förtroendet för vårt företag.

Vi behandlar alla affärspartners med respekt och hanterar affärsrelationer på ett rättvist och transparent sätt. Vid samarbetsprojekt och partnerskap utbyter vi inte konfidentiell konkurrensinformation eller engagerar oss i olaglig samordning som går utöver vad som är nödvändigt för projektets genomförande.

När vi väljer leverantörer, produkter och tjänster låter vi inte personliga preferenser påverka våra beslut, utan tar beslut baserat på affärsmässiga behov och hänsyn till kvalitet och effektivitet

 

 

 

IP-GROUP ANTIKORRUPTION

IP-GROUP ANTIKORRUPTION

 

 

IP-Group AB betraktar alla former av korruption som helt oacceptabla och åtar sig att agera med öppenhet och integritet.

Korruption definieras som erbjudande eller mottagande av otillbörliga förmåner baserat på ens position, uppdrag eller förtroende, vare sig det är i form av pengar, gåvor eller tjänster, med syftet att uppnå en obehörig fördel för sig själv eller sin organisation.

Våra anställda bör vara särskilt försiktiga när det gäller gåvor och inbjudningar från eller till kunder, partners och leverantörer, särskilt om de överstiger vad som anses vara normal uppmärksamhet. Om det uppstår tvivel om huruvida en gåva eller inbjudan överensstämmer med acceptabla riktlinjer, uppmanas de anställda att rådfråga sin chef för vägledning

 

 

 

FÖRVALTNING AV TILLGÅNGAR

FÖRVALTNING AV TILLGÅNGAR

 

 

Anställdas tillgång till IP-Group AB tillgångar är avgörande för utförandet av arbetsuppgifter. Detta inkluderar utrustning, programvara, system, information och liknande som ägs av företaget. Det förväntas att sådana resurser används och förvaras ansvarsfullt och i enlighet med gällande riktlinjer. Detta princip gäller också för tillgångar som tillhör våra kunder. IP-Group AB accepterar inte någon form av missbruk av företagets eller kunders tillgångar.

Vi förväntar oss att anställda använder datateknik och annan elektronisk kommunikation på ett lämpligt sätt. Det innebär att avstå från olaglig verksamhet och beteende som kan uppfattas som diskriminerande, stötande eller trakasserande

 

 

 

MISSBRUK AV DROGER

MISSBRUK AV DROGER

 

 

För att upprätthålla en hälsofrämjande arbetsmiljö, både i våra egna faciliteter, hos våra kunder och under affärsresor, förväntar sig IP-Group AB att alla anställda tar ansvar för att säkerställa att deras arbetsprestation inte påverkas negativt av användning av alkohol eller andra droger. Vi uppmuntrar alla anställda att fortsätta att prestera på sin bästa nivå.

I samband med sociala evenemang som organiseras av IP-Group AB, våra kunder eller samarbetspartners, kan alkohol serveras. Ändå är det strikt förbjudet att uppvisa aggressivt eller olämpligt beteende som en följd av alkoholpåverkan eller användning av andra droger. Vi förväntar oss att alla anställda uppträder professionellt och i enlighet med våra riktlinjer för att sådana sammankomster ska vara trevliga och respektfulla.

 

VINNER DU, VINNER VI. SVÅRARE ÄN SÅ ÄR DET INTE.

Vinner du, vinner vi

 

Vi försökte verkligen tänka på ALLT när vi utvecklade Worldstar-vinnaren Miljöpallen. Och vi ville att alla ska känna sig som vinnare. Du, vi och miljön omkring oss.

Så, förutom att de tre pallstorlekarna, baserade på EUR-storleken 1200x800 mm, är kompatibla med varandra likt legobitar, finns det stora besparingar att göra. På flera plan. Kort sagt pratar vi om 40 % färre returtransporter, 40 % minskade lagerytor, 40 % minskad vikt, 40 % minskade koldioxidutsläpp och 100 % återvinning och återanvändning.

Vill du veta mer, läs om vår prisbelönta Miljöpall.

För dig som vill se exempel på där Miljöpallen används, kika gärna på våra lösningar med Pågen och Clas Ohlson.

Logo_Miljoplall_cmyk.png

Pressrelease

 

PRODUKTSUCCÈ PÅ EXPORT TIL DANMARK!

IP-Groups prisade succéprodukter Miljöpallen och Miljöpack går nu på export till Danmark tillsammans med den smarta appen myPallet.

Läs mer om denna nyheten

IP-Group på pallen i Nordsjøen

 

IP-GROUP PÅ PALLEN I NORDSJÖEN I NORGE MED ARCHER OG RIG SUPPLY!

Tillsammans med Archer och Rig Supply har IP-Group arbetat målmedvetet för att utveckla en optimal lastbärare som inte bara sänker Archers kostnader, utan också utgör en del av en cirkulär konjunkturcykel. 

Läs mer om denna nyheten

Svenska Retursystem lanserar ny halvpall

 

 

SVENSKA RETURSYSTEM LANSERAR NY HALVPALL!

Den nya halvpallen är utvecklad tillsammans med IPG, Intelligent Packaging Group, i Halmstad. 

Läs mer om denna nyheten

Pressrelease Clas Ohlson

 

FÖRST UT I DETALJHANDELN!

Clas Ohlson väljer Miljöpallen.

Läs mer om denna nyheten

Klimatsmart annons

 

KAN EN LASTPALL FÖRÄNDRA VÄRLDEN?

Bara om den är prisbelönt och klimatsmart.

Läs mer om denna nyheten

Kan ni också spara 43 mkr

 

Kan ni också spara

43 MKR PÅ 10 ÅR?

Vi hjälper er att räkna på just ert flöde, kontakta oss för en demonstration.

Läs mer om denna nyheten